මම අවුරුදු 4 දී ගෙදරට හොරෙන් මැයි පෙළපාලි ගියා.-චතුර සේනාරත්න BBC යට කියයි.[video]

0
104

Chathura Senarathne Interview With BBC Sinhala

In this video you will see Dr Rajitha Senaratne’s son Chathura Senarathne Interview With BBC Sinhala. Chathura Senarathne was born 20 February in 1982. Curently, Chathura Senarathne is a Sri Lankan politician and a member of the Parliament of Sri Lanka. He Born to politician Dr Rajitha Senaratne and his wife Sujatha Senaratne. Chathura received his education at Ananda College in Colombo and he admitted to the University of Colombo to study for a MBBS degree in medicine in 2004. watch this video an share with your friends.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here