දේශපාලනයේ අලුත්ම අනාවැකි පොරය…

3
1340

ඉන්දික තොටවත්තට විජිත රෝහණගෙන් පිළිතුරක්
දේශපාලනයේ අලුත්ම අනාවැකි පොරය…

අනුන්ගේ අනාවැකි තමාගේ මෙන් පවසා මාධ්‍ය වල ජ්‍යොතිෂ විනාශ කරමින් වෙනත් ජ්‍යොතිෂ වේදීන්ට මඩ ගසමින් මාධ්‍ය ඉදිරියේ විහිලූවක් වි තිබෙන ඉන්දික තොටවත්ත සමග මාගේ කිසිම සංවාදයක් නොමැත’ වෙන ඕනෑම ජ්‍යොතිෂට ගරු කරන ප්‍රවීන ජ්‍යොතිෂවේදියෙක් සමග මම සංවාදයට සූදානම් – ආචාර්ය විජිත රෝහන විජෙමුණි

ඔවුන් මාධ්‍යට දැක්වු අද්හස් පහතින්…

 

3 COMMENTS

  1. පොර කුකුල්ලු..තමන්ට බුසිනෙස්ස් නෙති වෙට කියලා..අපිට අදරයට නෙවෙනේ..

Leave a Reply to Naween salgaadu Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here